Disclaimer

Februari 2017.

Disclaimer voor www.lifecoachingresprit.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.lifecoachingresprit.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Resprit. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn  web-site aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Resprit is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Resprit. Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing;

Voor de prijzen  die op mijn  website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  Resprit te mogen claimen of te veronderstellen.

Resprit streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ik behoud me het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Resprit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via  hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen , dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer  van www.lifecoachingresprit.nl op deze pagina.

adminDisclaimer