Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Lifecoaching Resprit

Art. 1. Algemene Voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en
overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, Zowel in voorbereidende als
uitvoerende aard.

Art. 2. Bedrijfsomschrijving.
Lifecoaching REsprit richt zich op training en coaching binnen het werkveld van Persoonlijke
Ontwikkeling, in de meest ruime zin .
Lifecoaching REsprit is ingeschreven bij de Kamer v Koophandel onder naam en nummer; Resprit nummer
66807948.

Art. 3 Definities.
Opdrachtnemer is in deze LifecoachREsprit.nl , die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het
aanbieden van haar diensten.
Opdrachtgever is in deze de coaché , de klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van
LifecoachingREsprit .
Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer over de aan te bieden diensten.
Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever na een intake-gesprek door de
opdrachtnemer.
Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar van de offerte getekend
retour of bevestigt deze per e-mail via ; resprit@kpnmail.nl

Art. 4 Uitvoering van een overeenkomst.
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft
jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting En kan daarom niet worden
aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomsten van deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever
toestemming zijn/haar NAW gegevens en telefoonnummer te gebruiken Alleen voor het vastleggen van de
gegevens in het klantenbestand van Resprit voor adminstratieve doeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie , waarvan de opdrachgever aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever rederlijkerwijs begrijpt
dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt . Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt de opdrachtnemer zich het recht
voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Vervolg Algemene Voorwaarden Lifecoaching Resprit. Art. 5. Prijzen en Offertes.
1.Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend , zowel wat betreft
prijs, inhoud en levertijd en ze vervallen na dertig (30) dagen.

2.   Offertes zijn gebaseerd op de bij de opdrachtnemer beschikbare informatie.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkooord getekende
offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, Zoals inhuur derden, inhuur
accomodatie, middelen, reiskosten etc.

Art 6. Betalingsvoorwaarden.
1.Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte.

2.Betaling dient te geschieden door overmaking aan  Resprit PJ Hollaar
NL27 ABNA 0509 9662 25. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is maximaal 5 werkdagen na factuurdatum.

3.Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in
verzuim en behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met
onmiddellijke ingang  stop te zetten.
Ook is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die met deze incasso verband houden.

4.Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee (2) weken  na
het ontvangen van de factuur kenbaar te maken
bij de opdrachtnemer ;LifecoachingResprit P J Hollaar.

Vervolg Algemene Voorwaarden Lifecoaching REsprit .

Art. 7 Duur en Beéindiging.
1.    De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijde
op ieder gewenst moment door beide partijen worden beeindigd dan wel worden verlengd.

2. De beeindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiéle verplichtingen die nog nagekomen
moeten worden.

Art. 8 Annulering door opdrachtnemer.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching of training te annuleren, zonder opgaaf van
redenen , dan wel een cliént  te weigeren.
Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering  schriftelijk te bevestigen en betaalt
in dat geval het nog openstaande bedrag van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag
terug. Als er vooruit is betaald ontvangt de opdrachtgever zijn tegoed z.s.m. terug.
Hiermee is de overeenkomst beeindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Art . 9 Het verzetten van coachingsafspraken.

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende
afspraak annuleert zal de opdrachtnemer de kosten in rekening brengen En is opdrachtgever verplicht
deze te betalen.
Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd worden niet in rekening gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het
gesprek volledig in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet
naar behoren  uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Art. 10 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of In het
kader van de coaching sessies of adviesopdrachten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de  opdrachtgever als de samenleving behoudt de
opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daaartoe bevoegde en
bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden
is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een Wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, Dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling.

Art. 11 Aansprakelijkheid.

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid , hoe dan ook, voor schade ontstaan  door
of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaaarde van de opdracht Althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3.  In afwijking van hetgeen in  lid twee ( 2) van dit artikel is bepaald , wordt bij een opdracht
met een langere looptijd dan zes (6) maanden , de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de
laatste zes (6) maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachgever lijdt ten
gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training ,
coaching sessie of adviesopdracht.
Opdrachtgever blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aanpsrakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade Of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Art. 12 Klachtenprocedure.

1. Indien opdrachgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14
dagen  na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk
uitvoering geven aan de gekozen adviesopdracht.

***

2017. LifecoachingREsprit Paula Hollaar. Lifecoachingresprit.nl . Barendrecht.
Email;resprit@kpnmail.nl

adminAlgemene Voorwaarden